AKTUALIZACJA W SPRAWIE WYROKU TSUE DOT. TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTW

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal rozpatruje wniosek złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą w trybie prejudycjalnym. Przypominając, we wniosku KIO przedstawiła siedem istotnych zagadnień, w przypadku których odpowiedzi, z pewnością będą przełomowe dla praktyki orzeczniczej KIO. Zatem mogą one całkowicie przemodelować codzienne praktyki tysięcy wykonawców w Polsce. 

W sprawie pojawiła się opinia Rzecznika Generalnego TSUE, przedstawiająca propozycję odpowiedzi na pierwsze cztery pytania zadane Trybunałowi przez KIO. Zgodnie z opinią Rzecznika, te kwestie należy interpretować następująco:

  • Instytucja zamawiająca nie jest związana samym twierdzeniem wykonawcy, że informacje przekazane w jego ofercie są poufne.
  • Państwo członkowskie może ograniczyć poufność do tajemnic przedsiębiorstwa, pod warunkiem że przestrzegane jest prawo Unii, a informacje ujawnione ze względu na to, że nie są objęte tym pojęciem, nie mogą być wykorzystane ze szkodą dla uzasadnionych interesów określonego wykonawcy lub w celu zakłócenia uczciwej konkurencji między wykonawcami.
  • Instytucja zamawiająca, do której wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zastrzeżenie informacji uznanych za poufne, musi dokonać szczegółowej i uzasadnionej oceny, czy konieczne jest nadanie przewagi prawu tego wykonawcy do ochrony jego informacji nad prawem konkurentów do uzyskania owych informacji w celu, w stosownych przypadkach, zakwestionowania decyzji o udzieleniu zamówienia.

Rekomendacje TH

Sprawa rozpatrywana jest przez TSUE pod sygnaturą C-54/21. Będziemy Państwa niezwłocznie i w przystępny sposób informować o zapadłym orzeczeniu.

Powszechny jest pogląd, że opinie Rzecznika Generalnego TSUE bardzo często są podzielane przez późniejsze orzeczenia TSUE.

  • Piotr Trębicki
    Piotr Trębicki
  • Paweł Kaczmarek
    Paweł Kaczmarek