publikacje

Jak w praktyce stosować „nową-starą” zmianę w zakresie podmiotowych środków dowodowych, aby uniknąć błędów?

W piątek 22 września 2023 r. w życie weszła zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Warto zacząć od zastrzeżenia, że jeśli przetarg ogłoszono przed dniem 22.09.2023 r., to do niego nadal stosuje…

Czytaj dalej

Zmiany w rozporządzeniu o przedmiotowych środkach dowodowych – NOWE czy STARE zasady dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności.

Czy wrócimy do asekuracyjnego podejścia podczas weryfikacji przesłanek wykluczenia? O nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, która zmienia zasady dotyczące pozyskiwania zaświadczenia o niekaralności w zależności od miejsca zamieszkania. W dniu 22 września bieżącego roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych. Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza z nich stanowi…

Czytaj dalej

Czy FUNDACJA RODZINNA może służyć złym celom? Ochrona wierzyciela, którego dłużnik UCIEKA Z MAJĄTKIEM do FUNDACJI RODZINNEJ

Dziś znów kilka słów o fundacji rodzinnej, nowym tworze wprowadzonym niedawno do naszego porządkuprawnego. Dużo już napisano o jej zaletach z perspektywy fundatora i beneficjentów. Warto zastanowić się,jak fundacja rodzinna wpływa na innych uczestników obrotu gospodarczego – przede wszystkim wierzycieli.Np. wówczas, kiedy dłużnik chciałby ukryć przed nimi…

Czytaj dalej

Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Pzp dla zamówień IT

W ubiegłym tygodniu Urząd Zamówień Publicznych opublikował Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT. Opracowanie to stanowi efekt współpracy kilku zrzeszeń sektora IT, będąc cennym źródłem praktycznej wiedzy w zakresie formułowania klauzul waloryzacyjnych. Jednocześnie dodaje kolejną…

Czytaj dalej

UE „uszczelnia” przepisy RODO, trwają konsultacje społeczne  

W pierwszych dniach lipca na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679 powszechnie już znanego jako RODO, stosowanego od maja 2018 r.  Zgodnie z uzasadnieniem do projektowanego rozporządzenia, kluczowym celem nowej regulacji ma być podniesienie…

Czytaj dalej

Powrót prac nad projektem przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło temat certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Opublikowana została wówczas tzw. Zielona księga dotycząca mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, przeprowadzono szerokie konsultacje.  Choć zapowiadano przygotowanie i wprowadzenie przepisów na koniec 2022 roku, temat ucichł, żeby znów powrócić i wywołać rumieńce…

Czytaj dalej

Pracownicy z gwarancją zatrudnienia w okresie sporu z pracodawcą

Sejm przegłosował nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, którego zmiany mają za zadanie rozszerzyć ochronę zwalnianych pracowników. Nowela przewiduje między innymi rozszerzone udzielanie zabezpieczenia dla pracowników. Sąd na wniosek zwolnionego (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie) pracownika będzie mógł nakazać obowiązek jego dalszego zatrudnienia już od samego początku sporu,…

Czytaj dalej

Konieczność natychmiastowego zakupu leków jako przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup leków

W dniu 31 maja 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której podkreślił, że niezbędne jest wykazanie przez Zamawiających konieczności natychmiastowej realizacji zamówienia (zakupu leków) w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.  Istnieje zatem różnica pomiędzy koniecznością natychmiastowej realizacji zamówienia, a pilnością udzielenia zamówienia. Sama pilność udzielenia zamówienia…

Czytaj dalej

Obowiązkowe e-faktury coraz bliżej?

Temat e-faktur już od kilku lat jest obecny w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zaczęło się od wprowadzenia przepisów i stworzenia dobrowolnych programów do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, bo tym właśnie jest e-faktura, w zamówieniach publicznych. W skrócie wykonawcy mogli przesyłać e-faktury do zamawiających poprzez dostępne aplikacje, a zamawiający nie mogli odmówić ich…

Czytaj dalej

Zastrzeżenie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający nie mogą w projektowanych postanowieniach umowy o udzielenie zamówienia publicznego przewidywać postanowień, które zapewniałyby im prawo do decydowania o skróceniu okresu jej obowiązywania. Mimo, że zasada ta nie jest kwestionowana w doktrynie ani orzecznictwie, w swojej praktyce często spotykamy się z jej naruszaniem. W jednym z tegorocznych postępowań toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą…

Czytaj dalej

Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Każdy uczestnik rynku zamówień publicznych, który ubiega się o udzielenie zamówień publicznych, zobligowany jest do regularnego pozyskiwania zaświadczenia potwierdzającego, że wobec wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. czy wykonawca ten nie jest wykonawcą, który: „naruszył obowiązki dotyczące płatności…

Czytaj dalej