ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne to jeden z głównych „założycielskich” obszarów działalności Kancelarii. 
Wiedza i doświadczenie naszych prawników specjalizujących się w zakresie prawa zamówień publicznych, wielokrotnie były doceniane i wyróżniane w prestiżowych rankingach, przede wszystkim: Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Ranking Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita.
 
Zespół praktyki prawa zamówień publicznych legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie wsparcia zamawiających i wykonawców.
 
Nasi prawnicy od wielu lat doradzają zamawiającym na każdym etapie postępowania, przede wszystkim wspierając w opracowywaniu niezbędnej dokumentacji, w tym w redagowaniu poprawnych zapisów dokumentacji specyfikacji warunków zamówienia.
 
Szeroka wiedza i doświadczenie obejmują kompleksowe wsparcie w zakresie całego procesu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez uczestników tego rynku, od mementu ogłoszenia do uzyskania zamówienia, w tym m.in. opracowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji znaczenia i skutków postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń itp., redagowanie szeroko pojętej korespondencji z zamawiającymi, opracowywanie analiz ofert Klientów oraz badanie formalnej poprawności ofert konkurentów.
 
Eksperci PZP od wielu lat, z sukcesem wspierają Klientów w korzystaniu ze środków ochrony prawnej m.in. przygotowując szczegółowe analizy spornych spraw, sporządzając odwołania do KIO, przygotowując przystąpienia i sprzeciwy w toku postępowań odwoławczych, oraz skarg do sądu okręgowego na orzeczenia KIO, a także reprezentując Klientów prze KIO. 
 
Zespół specjalistów wspiera również Klientów w toku negocjacji z kontrahentami, w tym m.in. pomaga w optymalizacji struktur transakcji kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych, kompleksowo doradzając w toku całego proces uzyskiwania zamówień publicznych przez Klientów.
 
Dzięki szerokiemu spojrzeniu połączonemu z wiedzą praktyczną i teoretyczną, nasz zespół skutecznie doradza w procesach reorganizacji podmiotów i grup kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych (zamówienia w grupie kapitałowej, eliminowanie ryzyka utraty własnych zamówień w grupie), oraz opracowuje bieżące analizy dynamiki rynku zamówień, zmian przepisów itp.  
 
Poza pomaganiem w uzyskaniu czy udzieleniu zamówień pomagamy też w ich prawidłowym wykonaniu. Doradzamy, jak należycie i na czas wykonać przedmiot zamówienia oraz uniknąć kar umownych. A w razie zaistnienia kłopotów przy realizacji kontraktu na zamówienie publiczne, optymalizujemy występujące ryzyka i pomagamy ich uniknąć bądź je zminimalizować. 
 
Ważnym aspektem działalności naszych ekspertów jest także dzielenie się praktyczną wiedzą z zakresu zmian w przepisach prawa zamówień publicznych realizowane m.in. poprzez szkolenia i warsztaty (otwarte, dedykowane, webinaria itd.) oraz publikacje prasowe.  

PRAWO GOSPODARCZE/IT

W ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, doradzamy przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie prawne na polu sporządzania i analiz kontraktów handlowych, obejmujące opracowanie umów gospodarczych, jak i analizę projektów umów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, zabezpieczenia interesów wspólników, rozpoznania pojawiających się ryzyk biznesowych, czy też potencjalnych sporów i zagrożeń. W zależności od potrzeb Klienta, bierzemy również udział w negocjacjach z kontrahentem, gwarantując profesjonalne i dynamiczne podejście. Szczególnym obszarem specjalizacji Kancelarii w zakresie doradztwa kontraktowego jest wsparcie dotyczące umów IT, zarówno w imieniu dostawcy, jak i odbiorcy usług. Oferujemy Klientom tworzenie i opiniowanie umów wdrożeniowych na systemy informatyczne, outsourcingowych i SLA, przygotowujemy i opiniujemy umowy licencji oraz umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do systemów IT.
 
Kancelaria świadczy ponadto kompleksową pomoc prawną związaną z reprezentowaniem naszych Klientów w sporach gospodarczych. Oferujemy Państwu pełne wsparcie na każdym etapie sporu: przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W ramach naszych działań, indywidualnie opracowujemy strategię postępowania w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny, a następnie realizujemy ją poprzez podejmowanie wszystkich niezbędnych działań obejmujących m. in. negocjacje w imieniu Klienta z przeciwnikiem sporu, wniesienie powództwa czy opracowanie innych pism w sprawie.
 
Nasze usługi w obszarze gospodarczym obejmują także doradztwo prawne w sprawach związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej. Pomagamy beneficjentom funduszy unijnych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także w procesie ubiegania się o dofinansowanie. Oferujemy doradztwo w przypadkach nałożenia tzw. korekt finansowych i zgłoszenia nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z dotacji unijnych.

PRAWO SPÓŁEK

Profesjonalne doradztwo prawne w dziedzinie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób efektywny oraz minimalizujący ryzyka dla spółki, jej wspólników jak i kadry zarządzającej. W ramach świadczonych usług pomagamy Klientom w tworzeniu nowych spółek, jak i zajmujemy się kompleksową obsługą korporacyjną spółek już istniejących. 
 
Historię współpracy z wieloma klientami zaczynamy właśnie od rozpoznania jego potrzeb, na danym etapie prowadzenia biznesu. Często zaczynamy zatem od założenia spółki, doradztwa w wyborze jej właściwego typu, czy doradztwa w przekształceniu już istniejących podmiotów, np. spółek czy wciąż popularnych w Polsce jednoosobowych działalności.
 
Nasza działalność obejmuje między innymi przeprowadzanie całego procesu utworzenia i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego podmiotu, przeprowadzanie audytów gospodarczych i organizacyjnych oraz stałe doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. W skład szerokiego spektrum naszych usług wchodzi przede wszystkim korporacyjna obsługa organów podmiotów gospodarczych m.in. walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, zarządu, rady nadzorczej (w tym przygotowywanie uchwał organów spółek), zaskarżanie uchwał, czy udział w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością członka zarządu spółki. Nasze wsparcie obejmuje także pomoc we wprowadzaniu zmian w strukturze korporacyjnej oraz pełne zastępstwo Klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi. 
 
Naszym Klientom oferujemy ponadto obsługę procesów likwidacji, łączenia, podziału jak i przekształcania spółek.

PRAWO PRACY/HR

Znaczący obszar działalności Kancelarii to doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, zagadnień HR oraz prawa procesowego. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę opartą na zaangażowaniu i szerokiej wiedzy pracowników. Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie to doradztwo w sprawach dotyczących:  budowy i rozwoju, w tym przenoszenia do Polski centrów usług wspólnych, przejścia całości czy części zakładu pracy na innego pracodawcę; działalności agencji zatrudnienia i pracytymczasowej i z przedstawicielami pracowników; kontroli Państwowej Inspekcji Pracy; indywidualnych stosunków pracy; wszelkich form dyskryminacji, a także mobbingu. Mamy także szerokie doświadczenia w zakresie zbiorowych stosunków pracy, w tym układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.
 
Ponadto prawnicy Kancelarii świadczą usługi w zakresie opracowywania oraz weryfikacji projektów wszelkich regulaminów, wsparcia przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych oraz outsourcingu pracowników, w tym zwolnień grupowych. Zespół prawa pracy prowadzi setki sporów sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju i prowadzi negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy. Ponadto zapewniamy kompleksowe doradztwo w sprawach: związanych z zatrudnianiem menedżerów; w zakresie monitoringu pracowników i ochrony prywatności pracowników; dotyczących umów o zakazie konkurencji; z zakresu ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, imigracji biznesowej czy pracy w trybie zdalnym.

PRAWO PROCESOWE

W zakresie prawa procesowego, zespół Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę na wszystkich etapach sporu, począwszy od wstępnej oceny prawnej sprawy, podejmowania prób postepowania polubownego, a następnie wszczęcia postepowania sądowego, poprzez negocjacje ugodowe, reprezentację Klientów przed sądami, zaskarżaniu orzeczeń, a na egzekucji kończąc. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem szukając najkorzystniejszej dla Klienta strategii procesowej, uwzględniając zarówno jego interes w toczącym się postępowaniu jak i pozostałe cele biznesowe. Czasami ważna jest szybkość a czasami pewności uzyskania zapłaty. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie potencjalnych sporów sądowych, oszacowania szans i ryzyk procesowych, przygotowywania strategii dla prowadzenia sprawy sądowej. Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym a ponadto w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jesteśmy doświadczonymi uczestnikami postępowań mediacyjnych i arbitrażowych, oferując kompleksowe usługi reprezentacji Klientów w tego typu postępowaniach. W naszej pracy jesteśmy skupieni na kliencie i zorientowani na korzystny dla niego wynik postepowania. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

W ramach tej dziedziny oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo w sprawach dotyczących danych osobowych / RODO, zarówno dla administratorów danych osobowych, jak też podmiotów przetwarzających takie dane. 
 
Pomagamy w opracowaniu wewnętrznej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. polityka bezpieczeństwa, umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Oceniamy działania administratorów i podmiotów przetwarzających pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu zapewnienia ochrony danych. Oferujemy również prowadzenie audytów oraz wdrażanie zaleceń poaudytowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Reprezentujemy także naszych Klientów w trakcie w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi.