ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne to jeden z głównych „założycielskich” obszarów działalności Kancelarii. 
Wiedza i doświadczenie naszych prawników specjalizujących się w zakresie prawa zamówień publicznych, wielokrotnie były doceniane i wyróżniane w prestiżowych rankingach, przede wszystkim: Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Ranking Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita.
 
Zespół praktyki prawa zamówień publicznych posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia zamawiających i wykonawców.
 
Nasi prawnicy od wielu lat doradzają zamawiającym na każdym etapie postępowania, przede wszystkim wspierając w opracowywaniu niezbędnej dokumentacji, w tym w redagowaniu poprawnych zapisów dokumentacji specyfikacji warunków zamówienia.
 
Szeroka wiedza i doświadczenie obejmują:

– kompleksowe wsparcie w zakresie całego procesu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez uczestników tego rynku, od mementu ogłoszenia do uzyskania zamówienia, w tym m.in. 
– opracowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji znaczenia i skutków postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń itp.,
– redagowanie szeroko pojętej korespondencji z zamawiającymi,
– opracowywanie analiz ofert Klientów oraz badanie formalnej poprawności ofert konkurentów.
 
Nasi eksperci z zakresu Pzp od wielu lat, z sukcesem wspierają Klientów biznesowych w korzystaniu ze środków ochrony prawnej m.in. przygotowując szczegółowe analizy spornych spraw, sporządzając odwołania do KIO, przygotowując przystąpienia i sprzeciwy w toku postępowań odwoławczych, oraz skarg do sądu okręgowego na orzeczenia KIO, a także reprezentując Klientów prze KIO. 
 
Zespół specjalistów wspiera również Klientów w toku negocjacji z kontrahentami, w tym m.in. pomaga w optymalizacji struktur transakcji kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych, kompleksowo doradzając w toku całego procesu pozyskiwania zamówień publicznych przez Klientów.
 
Dzięki szerokiemu spojrzeniu, połączonemu z wiedzą praktyczną i teoretyczną, nasz zespół skutecznie doradza w procesach reorganizacji podmiotów i grup kapitałowych z udziałem elementu zamówień publicznych (zamówienia w grupie kapitałowej, eliminowanie ryzyka utraty własnych zamówień w grupie), oraz opracowuje bieżące analizy dynamiki rynku zamówień, zmian przepisów itp.  
 
Poza pomaganiem w uzyskaniu czy udzieleniu zamówień publicznych, pomagamy też w ich prawidłowej, pod katem prawnym, realizacji. Doradzamy, jak należycie i na czas wykonać przedmiot zamówienia oraz uniknąć kar umownych. A w razie zaistnienia kłopotów przy realizacji kontraktu na zamówienie publiczne, optymalizujemy występujące ryzyka, pomagamy ich uniknąć bądź je zminimalizować. 
 
Ważnym aspektem działalności naszych ekspertów Pzp jest także dzielenie się praktyczną wiedzą z zakresu zmian w przepisach prawa zamówień publicznych, realizowane m.in. poprzez szkolenia i warsztaty (szkolenia otwarte, na rzecz indywidualnych Klientów biznesowych, webinaria) oraz bieżące publikacje prasowe.  

Zespół Pzp naszej kancelarii na bieżąco monitoruje zmiany na rynku zamówień publicznych, a opracowania najistotniejszych, publikuje w kolejnych „THe Legal News” – newsletterze TH, dostępnym na Linkedin oraz na stronie www, tutaj.

PRAWO GOSPODARCZE/IT

W ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, doradzamy przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kontrakty handlowe

Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie prawne w zakresie sporządzania i analiz kontraktów handlowych, w tym:
– opracowanie umów gospodarczych,
– analizę projektów umów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
– zabezpieczenia interesów wspólników,
– rozpoznania pojawiających się ryzyk biznesowych, czy też potencjalnych sporów i zagrożeń.

W zależności od potrzeb Klienta, bierzemy również udział w negocjacjach z kontrahentem, gwarantując profesjonalne i kompleksowe podejście do realizowanego wsparcia.

Umowy IT

Szczególnym obszarem specjalizacji naszej kancelarii w zakresie doradztwa kontraktowego jest wsparcie dotyczące umów IT, zarówno dla dostawców, jak i odbiorców usług. W tym zakresie, oferujemy Klientom tworzenie i opiniowanie umów wdrożeniowych na systemy informatyczne, umów outsourcingowych i SLA. Przygotowujemy i opiniujemy umowy licencji oraz umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do systemów IT.

Spory gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z reprezentowaniem naszych Klientów w sporach gospodarczych. Oferujemy Państwu pełne wsparcie na każdym etapie sporu: przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
W ramach naszych działań, indywidualnie opracowujemy strategię postępowania w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny. Następnie realizujemy ją poprzez podejmowanie wszystkich niezbędnych w założonym procesie działań, obejmujących m. in.: negocjacje w imieniu Klienta z przeciwnikiem sporu, wniesienie powództwa czy opracowanie innych pism w przedmiotowej sprawie.
 
Prawo Unii Europejskiejfundusze unijne

Nasze usługi w obszarze gospodarczym obejmują także doradztwo prawne w sprawach związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej. Pomagamy beneficjentom funduszy unijnych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także w procesie ubiegania się o dofinansowanie.
Oferujemy doradztwo w przypadkach nałożenia tzw. korekt finansowych i zgłoszenia nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z dotacji unijnych.

PRAWO SPÓŁEK

Profesjonalne doradztwo prawne w dziedzinie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób efektywny oraz minimalizujący ryzyka dla spółki, jej wspólników jak i kadry zarządzającej.

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług pomagamy Klientom w tworzeniu nowych spółek, jak i zajmujemy się kompleksową obsługą korporacyjną spółek już istniejących. 
 
Historię współpracy z klientami zaczynamy właśnie od rozpoznania jego potrzeb, na danym etapie prowadzenia biznesu. Często zaczynamy zatem od założenia spółki, doradztwa w wyborze jej właściwego typu, czy doradztwa w przekształceniu już istniejących podmiotów, np. spółek czy wciąż popularnych w Polsce jednoosobowych działalności.
 
Nasze wsparcie obejmuje między innymi:

– przeprowadzanie całego procesu utworzenia i rejestracji nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– przeprowadzanie audytów gospodarczych i organizacyjnych,
– stałe doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego.
– korporacyjna obsługa organów podmiotów gospodarczych m.in. walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, zarządu, rady nadzorczej (w tym przygotowywanie uchwał organów spółek), zaskarżanie uchwał, czy udział w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością członka zarządu spółki.
– pomoc we wprowadzaniu zmian w strukturze korporacyjnej oraz pełne zastępstwo Klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi. 
 
Naszym Klientom oferujemy ponadto obsługę procesów likwidacji, łączenia, podziału jak i przekształcania spółek.

PRAWO PRACY/HR

Znaczący obszar działalności Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA to doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, zagadnień HR oraz prawa procesowego. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę opartą na zaangażowaniu i szerokiej wiedzy pracowników.

Wybrane doświadczenia Kancelarii w tym zakresie to doradztwo w sprawach dotyczących:  
– budowy i rozwoju, w tym przenoszenia do Polski centrów usług wspólnych, przejścia całości czy części zakładu pracy na innego pracodawcę;
– działalności agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej i z przedstawicielami pracowników;
– kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
– indywidualnych stosunków pracy; – wszelkich form dyskryminacji, a także mobbingu.

Posiadamy także szerokie doświadczenia w zakresie zbiorowych stosunków pracy, w tym układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.
 
Ponadto prawnicy Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA świadczą usługi w zakresie opracowywania oraz weryfikacji projektów wszelkich regulaminów, wsparcia przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych oraz outsourcingu pracowników, w tym zwolnień grupowych.
Zespół prawa pracy prowadzi setki sporów sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju i prowadzi negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy.

Ponadto zapewniamy kompleksowe doradztwo w sprawach:
– związanych z zatrudnianiem menedżerów;
– w zakresie monitoringu pracowników i ochrony prywatności pracowników;
– dotyczących umów o zakazie konkurencji;
– z zakresu ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, imigracji biznesowej czy pracy w trybie zdalnym.

PRAWO PROCESOWE

W zakresie prawa procesowego, zespół Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA zapewnia kompleksową obsługę na wszystkich etapach sporu, począwszy od wstępnej oceny prawnej sprawy, podejmowania prób postępowania polubownego, a następnie wszczęcia postępowania sądowego, poprzez negocjacje ugodowe, reprezentację Klientów przed sądami, zaskarżaniu orzeczeń, a na egzekucji kończąc.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem szukając najkorzystniejszej dla Klienta strategii procesowej, uwzględniając zarówno jego interes w toczącym się postępowaniu jak i pozostałe cele biznesowe. Czasami ważna jest szybkość a czasami pewności uzyskania zapłaty.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie potencjalnych sporów sądowych, oszacowania szans i ryzyk procesowych, przygotowywania strategii dla prowadzenia sprawy sądowej.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym a ponadto w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jesteśmy doświadczonymi uczestnikami postępowań mediacyjnych i arbitrażowych, oferując kompleksowe usługi reprezentacji Klientów w tego typu postępowaniach. W naszej pracy jesteśmy skupieni na kliencie i zorientowani na korzystny dla niego wynik postepowania. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

W ramach tej dziedziny oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo w sprawach dotyczących danych osobowych / RODO, zarówno dla administratorów danych osobowych, jak też podmiotów przetwarzających takie dane. 
 
Pomagamy w opracowaniu wewnętrznej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. polityka bezpieczeństwa, umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Oceniamy działania administratorów i podmiotów przetwarzających pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu zapewnienia ochrony danych. Oferujemy również prowadzenie audytów oraz wdrażanie zaleceń poaudytowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Reprezentujemy także naszych Klientów w trakcie w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi.

Sukcesja / family office

SUKCESJA / FAMILY OFFICE / BIZNES RODZINNY / FUNDACJE RODZINNE

W życiu każdego przedsiębiorcy nadchodzi moment przekazania sterów następnym pokoleniom. Mogą to być pokolenia „z rodziny” albo młodsi managerowie. A przecież nawet członkowie rodziny, od lat „wychowywani w firmie”, nie zawsze są zainteresowani prowadzeniem biznesu.  

Co zrobić, aby firma dalej służyła rodzinie i jej często rozbieżnym potrzebom? Jak ułożyć procesy w spółce, aby mogła dalej funkcjonować, gdy z różnych przyczyn, zabraknie jej „założyciela”? Jak zachować kontrolę nad spółką po śmierci lub chorobie właściciela?  

Bez względu na skalę prowadzonej działalności gospodarczej warto pomyśleć o jej przyszłości, a tym samym przyszłość jej obecnych i przyszłych beneficjentów. 
Odpowiedzialne zarządzanie biznesem, uwzględniające kwestie związane z jego sukcesją, jest jednym z kluczowych elementów budowania przedsiębiorstwa, w szczególności dla firm rodzinnych. Znalezienie najlepszego i najbardziej pasującego modelu kontynuacji biznesu, uwzględniającego interesy rodzinne, jest częstym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się przedsiębiorcy.  
 
NASZA OFERTA:
 
W Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA aktywnie wspieramy Klientów biznesowych w kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem majątkiem i planowaniem jego sukcesji. W rozwiniętych gospodarkach i systemach prawnych ta nierozerwalna część wspierania biznesu, nazywana jest “Family Office”.  
Family Office w TH to usługa kompleksowego wsparcia biznesu. Nasze doradztwo prawne, w tym dobór odpowiednich rozwiązań w kierunku sukcesji majątku np. założenie fundacji rodzinnej, poprzedzone jest indywidualną analizą oczekiwań naszych Klientów i już istniejących struktur organizacyjnych. Co w efekcie stwarza optymalne warunki do zabezpieczenia, ale także wzrostu zgromadzonego majątku.  

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie usystematyzowania firmowych struktur, którego celem jest: 

– zabezpieczenie przyszłości finansowej członków rodziny założyciela firmy,
– pogodzenie konfliktów interesów członków rodziny,
– umożliwienie przetrwania przedsiębiorstwa w razie dłuższej nieobecności jego właściciela bądź braku potencjalnego sukcesora. 

Doświadczony zespół TH oferuje usługi prawne, które pomogą ustrukturyzować rodzinny biznes, zabezpieczyć jego przyszłość oraz przygotować sukcesję. Nasze wsparcie pozwoli skoncentrować wysiłki na właściwej działalności biznesowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu długoterminowych interesów firmy i rodziny.  

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala przygotować optymalne rozwiązania dla Państwa firmy i rodziny. 

NASZA OFERTA ZAWIERA:

– Doradztwo prawno-biznesowe z uwzględnieniem długoterminowej perspektywy.
– Analiza otoczenia prawnopodatkowego pod kątem zagadnień związanych z zarządzaniem prawnymi aspektami koncentracji majątku, analizy ryzyka, optymalizacji podatkowej.
– Prowadzenie postępowań spadkowych przed wszelkimi sądami i instytucjami.
– Założenie fundacji rodzinnej.
– Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu przekształcenia podmiotów gospodarczych.
– Sporządzenie niezbędnych umów i porozumień, np. darowizn i majątkowych.
– Przeprowadzenie procesu zakładania podmiotów gospodarczych wraz z ustanowieniem pełnomocników/powierników, co ochroni majątek w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak np. spory rodzinne, postępowania rozwodowe i spadkowe. 
 

Family Office w TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA to wsparcie rodzinnych biznesów na długie lata, z uwzględnieniem i pogodzeniem różnych, a niekiedy nawet rozbieżnych potrzeb. 

Dowiedz się więcej o Fundacjach Rodzinnych na bazie dotychczasowej praktyki Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA