KOLEJNY PROJEKT ZNACZĄCYCH ZMIAN  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Projekt wprowadzający zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpłynął do Sejmu w dniu 27 września 2022 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu – ma on na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Ponadto ma za zadanie doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych i wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Najistotniejszymi zmianami przedstawionymi w projekcie są:

  • 1. Zmiana progu wartości przedmiotu sporu decydującego o właściwości 
    rzeczowej sądu

Projekt zakłada podwyższenie progu wartości przedmiotu sporu decydującej 
o  właściwości rzeczowej sądu. Obecnie i niezmiennie od 16 lat, sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 zł jest rozpoznawana przez Sąd Rejonowy. Projekt przewiduje podniesienie tego progu do 100 000 zł. Oznacza to, że  Sąd Okręgowy właściwy rzeczowo będzie dopiero od kwoty sporu równej bądź większej od 100 000 zł. Istotna zdaje się być również zmiana progu kwotowego spraw bagatelnych do 4 000 zł, gdyż doprowadzi to do przyspieszenia postępowania uproszczonego.

  • 2. Poszerzenie katalogu niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości chce również ograniczyć wnioski o wyłączenie sędziego – chodzi konkretnie o sędziów, którzy nie są członkami składu orzekającego. Celem proponowanej w art. 53[1] par. 1 k.p.c. zmiany jest wyeliminowanie praktyki masowego składania wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału czy nawet całego sądu. Powyższe również w sytuacji, gdy sędziowie nie są w żaden sposób zaangażowani w prowadzenie sprawy. Przyjęcie, że niedopuszczalne jest złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, powinno przyczynić się do przyspieszenia postępowań.

  • 3. Nowy rodzaj postępowania odrębnego z udziałem konsumentów

Jedną z kluczowych zmian ma być wprowadzenie odrębnego postępowania 
z udziałem konsumentów.

  • Małgorzata Lesiuk
    Małgorzata Lesiuk