Konieczność natychmiastowego zakupu leków jako przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup leków

W dniu 31 maja 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której podkreślił, że niezbędne jest wykazanie przez Zamawiających konieczności natychmiastowej realizacji zamówienia (zakupu leków) w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 


Istnieje zatem różnica pomiędzy koniecznością natychmiastowej realizacji zamówienia, a pilnością udzielenia zamówienia.


Sama pilność udzielenia zamówienia nie stanowi jeszcze przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Niezbędne jest zaistnienie sytuacji, w której zajdzie konieczność natychmiastowego podjęcia działań niezbędnych do ograniczenia bezpośrednich skutków wystąpienia zdarzenia nieprzewidzianego, np. usunięcia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, a więc natychmiastowego wykonania zamówienia. Czym innym będzie pilność udzielenia zamówienia, a czym innym natychmiastowa konieczność realizacji zamówienia.


Ponadto w opinii wskazano, że dla zastosowania trybu z wolnej ręki konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  1. Wyjątkowa sytuacja.
  2. Przyczyny powstania tej sytuacji nie leżą po stronie zamawiającego.
  3. Sytuacji tej zamawiający nie mógł przewidzieć.
  4. Wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.
  5. Nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.


Podsumowanie


Biorąc pod uwagę powyższe, UZP stwierdza, że „w sytuacji, w której konieczny jest zakup leku związanego z ochroną zdrowia i ratowaniem życia ludzkiego, z uwagi na fakt, że lek ten należy podać w jak najkrótszym czasie i jednocześnie nie ma możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, znajduje uzasadnienie udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.”

  • Rafał Świerzbiński
    Rafał Świerzbiński