Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Pzp dla zamówień IT

W ubiegłym tygodniu Urząd Zamówień Publicznych opublikował Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT.


Opracowanie to stanowi efekt współpracy kilku zrzeszeń sektora IT, będąc cennym źródłem praktycznej wiedzy w zakresie formułowania klauzul waloryzacyjnych. Jednocześnie dodaje kolejną „cegiełkę” w tym temacie – na jesieni ubiegłego roku Urząd opublikował bowiem przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.


Rekomendacje podzielone są na dwa zestawy, z których każdy posługuje się innym wskaźnikiem makroekonomicznym. Pierwszy zestaw wykorzystuje wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inaczej inflacja, CPI), natomiast drugi – wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI).


Każdy zestaw zawiera przykładowe postanowienia dla poszczególnych typów zamówień z branży IT, tj. dla zamówień:

• na wdrożenia IT, gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych,

• na usługi IT, tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu,

• na usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service),

• na dostawy sprzętu IT,

• na usługi telekomunikacyjne.


Klauzule waloryzacyjne uwzględniają charakter wynagrodzenia właściwego dla danego zamówienia (a więc cykliczność w odniesieniu do usług IT oraz etapowość w odniesieniu do wdrożeń IT). Łączy je kilka cech wspólnych:

• dwustronność (mają zastosowanie zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku kosztów),

• automatyczność (aby waloryzacja nastąpiła, nie ma potrzeby aneksowania umowy czy też nawet przedkładania wniosków o waloryzację wynagrodzenia),

• natychmiastowość (waloryzacja może nastąpić już od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów),

• limit korekt waloryzacyjnych w ramach jednej umowy.


Opracowanie jest o tyle pomocne, że zawiera nie tylko wzorcowe klauzule waloryzacyjne, ale również przykłady tych klauzul „w działaniu”, tj. przykłady obliczenia współczynnika waloryzacji, z wykorzystaniem „podstawionych” danych.

  • Robert Piątkowski
    Robert Piątkowski