UE „uszczelnia” przepisy RODO, trwają konsultacje społeczne  

W pierwszych dniach lipca na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679 powszechnie już znanego jako RODO, stosowanego od maja 2018 r. 


Zgodnie z uzasadnieniem do projektowanego rozporządzenia, kluczowym celem nowej regulacji ma być podniesienie poziomu współpracy między krajowymi organami ochrony danych osobowych w sprawach transgranicznych dotyczących procedur objętych regulacjami RODO. Jest to kolejny etap procesu harmonizacji prawa wspólnotowego w przedmiotowym obszarze. 


Skowronki wskazujące na potrzeby zmian i dodatkowych przepisów w obszarze ochrony danych osobowych pojawiły się już w rezolucji Parlamentu Europejskiego z marca 2021 r. w sprawie sprawozdania Komisji z 2020 r. z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania. 


Przepisy aktualnie projektowane przez unijnego ustawodawcę mają doprecyzować zasady współpracy transgranicznej pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi w zakresie postępowań skargowych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. 


Z analiz wynika, że traktowanie skarg i udział skarżących w postępowaniu różnią się w zależności od miejsca wniesienia skargi lub tego, który organ ochrony danych jest w danej sprawie tzw. organem wiodącym. W związku z rozbieżnościami w realizowaniu procedur na gruncie RODO regulator unijny chce ustanowić dodatkowe przepisy proceduralne poprawiające poziom realizacji prawa do zgłaszania naruszeń w tym m.in. przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym przez strony, kwestie współpracy między właściwymi organami i wymiany danych. 


Kalibrowe obszary objęte nowoprojektowanym rozporządzeniem to m.in.: 

  • procedury składania zawiadomień o naruszeniach i proces ich rozpoznawania przez właściwe organy krajowe, w tym kwestie proceduralne i prawa procesowe stron;
  • współpraca i wzajemna pomoc między organami państw członkowskich w zakresie postępowań transgranicznych, w tym także kwestie dostępu do akt administracyjnych i przetwarzanie informacji poufnych;
  • aspekty związane z postępowaniem spornym i trybem pilnym w ramach mechanizmu spójności, w którym kluczową rolę odgrywa Europejska Rada Ochrony Danych. 


Proponowane mechanizmy skierowane są na poprawę praktycznego wymiaru realizacji procedur skargowych i podnieść poziom współpracy w obrębie UE. W tym celu w załączniku do projektowanego rozporządzenia opracowano szablon formularza obejmującego informacje wymagane do wniesienia skargi na podstawie przepisów RODO. 


Jedną z istotnych w każdej procedurze kwestii są terminy. Same przepisy RODO nie określają terminów różnych etapów współpracy i procedury rozstrzygania sporów. W motywach projektu przepisów wskazano, że   organy nadzorcze są zobowiązane do podejmowania decyzji dotyczące skarg w rozsądnym terminie. Wskazano jednocześnie, że rozumienie tego określenia należy czytać na gruncie okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności od jej kontekstu i złożoności, od poszczególnych etapów proceduralnych realizowanych przez wiodący organ nadzorczy oraz od postawy stron w trakcie postępowania. 


Przyszłość pokaże jaki będzie finalny kształt i realny efekt proponowanych przepisów. 


Warto jedynie przypomnieć, że jak każde unijne rozporządzenie, tak rozporządzenie ustanawiające dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia RODO, będzie wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich z momentem wejścia w życie. 


RODO jest tematem budzącym niezmiennie duże zainteresowanie, zapewne pojawi się wiele zagadnień praktycznych w kontekście nowych regulacji. Zachęcamy do śledzenia publikacji dotyczących tego tematu, w tym naszych kolejnych newsletterów.  

  • Marta Trzewikowska
    Marta Trzewikowska