Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Każdy uczestnik rynku zamówień publicznych, który ubiega się o udzielenie zamówień publicznych, zobligowany jest do regularnego pozyskiwania zaświadczenia potwierdzającego, że wobec wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. czy wykonawca ten nie jest wykonawcą, który:


„naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”


Pomimo początkowych wątpliwości dotyczących tego, czy zamawiający publiczni są uprawnieni do uznawania zaświadczeń uzyskiwanych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego jako zaświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, z opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowanej w dniu 18 kwietnia 2023 r. wynika, że wątpliwości te były całkowicie bezpodstawne. W opinii bowiem wskazano, że:


„(…) za dopuszczalne uznać należy złożenie zaświadczenia wydanego w formie dokumentu elektronicznego przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.”


A przede wszystkim – zachęcamy do korzystania z możliwości generowania zaświadczeń z e-Urzędu Skarbowego, co pozwoli zaoszczędzić przede wszystkim czas niezbędny na pozyskanie zaświadczenia (z naszych pierwszych doświadczeń z systemem wynika, że zaświadczenie uzyskamy po ok. 15 minutach od złożenia elektronicznego wniosku). 

  • Katarzyna Wasilewska
    Katarzyna Wasilewska