Zmiany w rozporządzeniu o przedmiotowych środkach dowodowych – NOWE czy STARE zasady dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności.

Czy wrócimy do asekuracyjnego podejścia podczas weryfikacji przesłanek wykluczenia?

O nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, która zmienia zasady dotyczące pozyskiwania zaświadczenia o niekaralności w zależności od miejsca zamieszkania.


W dniu 22 września bieżącego roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych.


Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza z nich stanowi nawiązanie do funkcjonującej na gruncie poprzedniej ustawy PZP regulacji odnośnie źródła pochodzenia informacji lub dokumentów w zakresie przesłanek wykluczenia weryfikowanych w naszym porządku prawnym na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.


Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, zamawiający będą mogli żądać informacji lub dokumentu potwierdzającego niekaralność wydanego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument. Powyższe stanowi odejście od aktualnej zasady, że w sytuacji gdy wykonawca nie jest osobą fizyczną, o źródle pochodzenia informacji/dokumentu decyduje siedziba tego wykonawcy.


Należy zatem niestety spodziewać się, że wraz z nową regulacją wrócą stare zasady pozyskiwania dokumentów KRK z kilku różnych krajów według ich porządków prawnych. Ile jest z tym problemów pamięta każdy, kto zamówieniami publicznymi zajmuje się dłużej niż 2 lata.


Co więcej, nowe zasady pozyskiwania dokumentów KRK będą dotyczyć postępowań wszczętych od 22 września 2023 r., zatem po raz kolejny dojdzie do sytuacji, gdzie w zależności od momentu wszczęcia postępowania trzeba będzie złożyć inny dokument na tę samą okoliczność potwierdzającą niekaralność. Szykuje się zatem ponownie kilka miesięcy chaosu i ryzyko odrzucenia najlepszej oferty za błąd formalny.


Link do treści rozporządzenia zmieniającego poniżej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001824/O/D20231824.pdf


Temat ten poruszymy także podczas szkolenia online 27 września, o którym już Państwa informowaliśmy. Zapraszamy wciąż do zapisów.

  • Joanna Hołowińska
    Joanna Hołowińska
  • Robert Piątkowski
    Robert Piątkowski