WALKA Z TERRORYZMEM W SIECI, CZYLI O NADCHODZĄCEJ NOWELIZACJI

Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Agencji Wywiadu. Zmiany mają na celu umożliwienie bezpośredniego stosowania unijnego rozporządzenia 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Założenia unijnego Rozporządzenia

Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie na poziomie wspólnotowym mechanizmów skutecznego i legalnego usuwania oraz blokowania wszelkich treści o charakterze terrorystycznym zamieszczanych w sieci z wykorzystywaniem usług hostingowych. Hosting to przechowywanie informacji przekazanych przez dostawcę treści oraz na jego wniosek. Chodzi więc przede wszystkim o serwisy społecznościowe. Za takie treści Rozporządzenie uznaje, m.in. podżeganie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, nakłanianie do uczestniczenia w grupie terrorystycznej, instruktaże wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych i broni. Według aktualnego brzmienia krajowej ustawy – blokada treści 
o charakterze terrorystycznym w sieci wymaga uprzedniej zgody Prokuratora Generalnego 
i sądu. Natomiast Rozporządzenie unijne przewiduje szerokie kompetencje krajowych organów administracyjnych oraz wprowadzenie procedury skargowej. Nowelizacja wskazuje szefa ABW jako organ odpowiedzialny za wykonanie Rozporządzenia.

Nowe kompetencje szefa ABW

Zgodnie z projektem szef ABW będzie organem uprawnionym m.in. do wydawania hostingodawcom nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do treści terrorystycznych we wszystkich państwach członkowskich. Co istotne organy krajów członkowskich będą mogły wydawać nakazy nie tylko dostawcom w kraju ich właściwości, ale także w innych krajach Unii.  W odniesieniu do dostawców mających siedzibę w Polsce należy zaznaczyć, że szef ABW będzie mógł weryfikować nakazy wydane przez zagraniczne organy. Ponadto będzie mógł wydać decyzję stwierdzającą, że dany dostawca krajowy narażony jest na treści o charakterze terrorystycznym, z czym wiązać się będzie nadzór nad wdrażaniem przez dany podmiot przewidzianych w Rozporządzeniu tzw. środków szczególnych. Powyższe dotyczy np. wprowadzenia przyjaznego systemu zgłaszania takich treści przez użytkowników. Wreszcie szef ABW będzie uprawniony do nakładania kar finansowych na krajowych hostingodawców za naruszanie przepisów Rozporządzenia. Dostawcy treści oraz dostawcy usług hostingowych, w stosunku do których Szef ABW wydał nakaz usunięcia treści, lub których uznał za podmiot narażony na treści o charakterze terrorystycznym, będą mogli zaskarżyć decyzje przed właściwym sądem administracyjnym. Projekt jest jeszcze w fazie uzgodnień międzyresortowych.

  • Wojciech Kołodziej
    Wojciech Kołodziej